Page 06/09/2019 15:57:39

Congratulations for Guoqiang Tian's new paper in Polymer

6/9/2019
​Guoqiang Tian, Jian Zhou, Yangyang Xin, Ran Tao, Gang Jin, Gilles Lubineau; Copolymer-enabled stretchable conductive polymer fibers; Polymer, Volume 177, 26 August 2019, Pages 189-195​